Thứ Hai, 5 Tháng Mười Hai, 2022

Thẻ: ấn vàng của vua Minh Mạng triều Nguyễn