Thẻ: đa dạng hóa sản phẩm để thích ứng với lạm phát